English  |  繁體中文  |  简体中文
 
 
 
  年份 :   2018   |   2017   |   2016   |   2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009   |   2008   |   2007   |   2006   |    
  日期 标题 下载  
  2018年12月19日 通函 - 致非登记股东的通知信函及申请表格    
  2018年12月19日 通函 - 致股东的通知信函及申请表格    
  2018年07月17日 通函 - 致非登记股东的通知信函及申请表格    
  2018年07月17日 通函 - 致股东的通知信函及申请表格    
  2018年07月17日 通函 - 建议重选退任董事、发行股份及购回股份之一般授权及股东周年大会通告    
  2018年07月17日 于二零一八年八月二十一日(星期二)举行之股东周年大会(或其任何续会)适用之代表委任表格