English  |  繁體中文  |  简体中文
 
 
 
  年份 :   2018   |   2017   |   2016   |   2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009   |   2008   |   2007   |   2006   |    
  日期 標題 下載  
  2018年12月19日 通函 - 致非登記股東的通知信函及申請表格    
  2018年12月19日 通函 - 致股東的通知信函及申請表格    
  2018年07月17日 通函 - 致非登記股東的通知信函及申請表格    
  2018年07月17日 通函 - 致股東的通知信函及申請表格    
  2018年07月17日 通函 - 建議重選退任董事、發行股份及購回股份之一般授權及股東週年大會通告    
  2018年07月17日 於二零一八年八月二十一日(星期二)舉行之股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格